Izjava o prihvatanju Etičkog kodeksa SAD

Srpsko analitičko društvo definiše proceduru rešavanja etičkih i profesionalnih konflikata koji se tiču delovanja i profesionalnog i ličnog ponašanja članova Udruženja dokumentom Etički kodeks Srpskog analitičkog društva.

Svojim potpisom potvrđujem da sam upoznat/a sa sadržajem Etičkog kodeksa Srpskog analitičkog društva i da ovaj dokument prihvatam kao primer dobre prakse u ličnom i profesionalnom delovanju.

 

 

 

 

 

 

U Beogradu,                                                                                Potpis

___________________                                          ___________________

Izjava o prihvatanju Etičkog kodeksa SAD