O psihoterapiji


Uopšteno govoreći, psihoterapija označava terapiju psihe, njenih teškoća, poremećaja, kao i načina na koji se ona ispoljava, i to psihološkim, a ne medicinskim sredstvima. Za Junga, psihoterapija predstavlja terapiju duše (CW 16, § 212), a u isti mah i terapiju koja je rukovođena dušom. Pod ovim, on podrazumeva da je sama duša istovremeno i objekat preobražaja i subjekat koji ovaj preobražaj čini mogućim. Sažeto rečeno, u psihoterapiji je duša ili psiha ta koja pokreće i rukovodi promenom, a i sama bit na kojoj se promena odigrava.

Analitička psihoterapija ili analiza je psihoterapeutski metod proistekao iz teorije i prakse analitičke psihologije, koji označava dijalektički odnos između dve psihe – analitičara i analizanta (klijenta), a koji je usmeren na proučavanje i istraživanje svesnih i naročito nesvesnih psiholoških sadržaja klijenta. Analitička psihoterapija je intiman, dubok, posvećen, brižan odnos razmene između dve ličnosti, dijalektički proces između dva psihička sistema koji reaguju jedan na drugi, a u cilju istraživanja klijentovog psihičkog stanja, procesa i sadržaja njegove psihe. To da je analiza dijalektički proces znači da su oba učesnika, i analitičar i analizant, u podjednakoj meri uključeni i prisutni u procesu, odnosno, da postoji dvosmerna interakcija među njima. Jung je ovo izrazio sledećim rečima: „Ne možete uticati ukoliko niste podložni uticaju…“ (CW 16, §176).

U tehničkom smislu, jungovska analiza je procedura koja podrazumeva sledeće: 1) redovne susrete; 2) individualni rad sa klijentom / analizantom; 3) rad licem u lice; 4) u radnom prostoru analitičara i 5) za  novčanu nadoknadu.

Analitička psihoterapija se može definisati kao terapija psihe u atmosferi uzajamnog poverenja, topline, poverljivosti i naklonosti između analitičara i analizanta za dogovorenu novčanu nadoknadu. A sama terapija psihe jeste obrazovni, etički i/ili isceliteljski proces koji proishodi iz obostranog istraživanja i tumačenja maladaptivnog ponašanja, traumatskih događaja i različitih vrsta psiholoških fenomena, koji su tradicionalno nazivani afektima, osećanjima, sećanjima, snovima, fantazijama, idejama, sanjarenjem, konstruktima, stavovima. Istraživanje navedenog preduzima se pomoću uobičajenih metoda i tehnika koje su proistekle uglavnom od Junga, ali i njegovih sledbenika, a akcenat je stavljen na iracionalan, nepredvidljiv, afektivno obojen materijal, dok su cilj tretmana promena ili preobražaj (opažen i subjektivno i objektivno od strane oba učesnika) i završetak terapije.

Iako je analitičar profesionalac visokog obrazovanja koji ima dugogodišnje iskustvo lične analize, kao i neophodno znanje o principima ispoljavanja i funkcionisanja psihe, upravo je njegova ličnost ta koja isceljuje, a ne njegovo znanje ili sâm metod. Analitičar, takođe, unosi u analitički proces celokupnu svoju ličnost, profesionalno i životno znanje i iskustvo. Upravo iz ovog razloga, Jung je, među proučavaocima duše, bio prvi koji je insistirao na trening analizi – ličnom psihoterapijskom procesu kroz koji je dužan da prođe budući analitičar, kao preduslovu bavljenja psihoterapijskim radom sa klijentima – kao nužnom preduslovu (sine qua non) za sve one koji nameravaju da se bave psihoterapijom (CW 4, § 536). Jung je verovao da je osnovni isceljujući element u psihoterapiji tzv. unutrašnje znanje analitičara – znanje koje je stekao ličnim iskustvom i razumevanjem psihe.

Analizant (klijent) je osoba koja dobrovoljno preduzima psihoterapijski proces ne bi li poboljšala ili unapredila svoje duševno zdravlje i psihološko funkcionisanje, bolje upoznala sebe i razrešila psihološke teškoće ili/i sama postala analitičar (u poslednjem slučaju reč je o trening ili didaktičkoj analizi). Da bi neko bio ʼdovoljno dobar kandidatʼ za budućeg analitičara, neophodno je da poseduje sledeće osobine ličnosti: da bude u dovoljnoj meri zainteresovan i motivisan za rad na sebi i svojim psihološkim sadržajima, inteligentan, psihološki osetljiv, obrazovan, senzibilan, refleksivan, imaginativan i introspektivan – sposoban za posmatranje vlastitih psiholoških sadržaja i procesa.

Iako je analitička psihoterapija izrasla iz analitičke metodologije dubinske psihologije, naročito Frojdove psihoanalize, Jung je razvio vlastitu teoriju, a iz nje je proistekla i različita psihoterapijska praksa.

Veoma sažeto rečeno, neke od osnovnih pretpostavki analitičkog susreta u jungovskoj psihoterapijskoj praksi su sledeće: imajući u vidu da psiha dela kroz igru suprotnosti, Jung je naglašavao sintetički pristup u analizi, koji ima za cilj sintezu suprotstavljenih psiholoških sadržaja u ličnosti, a ne reduktivni, koji je u većoj meri vezan za Frojda i njegov pristup; iako Jung nije ni negirao niti umanjivao značaj i uticaj nagona na psihološki život, isticao je duh kao arhetipsku snagu neophodnu za dobrobit ličnosti;  Jung je naglašavao prospektivnu ili teleološku perspektivu u bavljenju psihom verujući da „je potrebno ličnost sagledavati kroz ono što je zdravo i isceljujuće a ne ono što je poremećeno ili nedostajuće” (CW 4, §773–4); visoko je vrednovao religijske sadržaje smatrajući da su u vezi sa Jastvom i smislom života. Njegovo lično i profesionalno iskustvo pomoglo mu je da shvati postojanje tzv. nagona za religioznošću, odnosno nagona za smislom.

Cilj analitičke psihoterapije je uspostavljanje optimalne veze između ja i ostatka psihe, a naročito neprekidnog i neprekinutog dijaloga izmedju svesnog i  nesvesnog. Iako je to doživotni proces, vrhunsku vrednost ne predstavlja dosezanje cilja, već samo putovanje, proces stalne psihičke integracije koji biva olakšan simboličkim delanjem nesvesnog.

Dolaženje u dodir i stupanje u odnos sa simboličkim, kreativnim i isceljujućim potencijalima nesvesnog put je ka individuaciji, upojedinačavanju, što znači da osoba postaje celovita, psihološki individualna i nedeljiva celina (ucelovljena), bivajući u isto vreme zasebna od drugih ljudi i kolektivne psihologije, a u odnosu sa njima. Sav materijal koji tokom procesa analitičkog rada izađe na svetlost dana (fantazije, simptomi, snovi, odbrane, otpor, predstave) biva analizovan u skladu sa svojom kreativnom i teleološkom dimenzijom (čemu vodi, a manje odakle potiče i zašto je tu).

Ukratko, govoreći o najvažnijim osobenostima jungijanske psihoterapije, važno je imati na umu da se ona ne rukovodi idejom da nesvesno učini svesnim (niti je to moguće), niti pak analizom teškoća iz prošlosti, iako je i to na dnevnom redu ukoliko je i kad god je potrebno.  Objekat analitičke psihoterapije je sâm process – dolazak u kontakt i stupanje u odnos sa nesvesnim koji će nam olakšati razrešavanje kako sadašnjih tako i budućih psiholoških teškoća i unaprediti kreativno ucelovljavanje psihološkog iskustva u potpunosti.