Obaveštenje o edukaciji

Srpsko analitičko društvo (SAD)

Sa zadovoljstvom poziva zainteresovane kanditate za upis u prvu godinu edukacije za analitički orijentisane psihoterapeute (jungovske orijentacije).

Srpsko analitičko društvo (Serbian Analytical Society – SAS) je jedina razvojna grupa jungovske orijentacije pri Međunarodnom udruženju za analitičku psihologiju (International Asssociation for Analytical Psychology – IAAP) koja funkcioniše u Srbiji.

Analitička psihologija je pristup razumevanju psihe koji je razvio Karl Gustav Jung. Analitički pristup posmatra psihu kroz celoživotni razvojni proces utemeljen u dijalogu ličnih i kolektivnih aspekata psihe. Iako je to doživotni proces, vrhunsku vrednost ne predstavlja dosezanje cilja, već samo putovanje, proces stalne psihičke integracije koji biva olakšan simboličkim delanjem nesvesnog.

Edukacija iz analitičke psihologije je usmerena ka razvoju zrelih, psihološki svesnih i visoko etičnih pojedinaca koji poseduju teorijsko znanje i praktičnu veštinu koje mogu da integrišu u psihoterapijskoj praksi. Edukacija je koncipirana kao četvorogodišnji program istraživanja teorijskih koncepata analitičke psihologije uz koji se stiče i lično iskustvo analize, kao i iskustvo psihoterapijske prakse pod kontrolom analitičara-supervizora.

Edukacija se odvija po programu koji je usaglašen sa standardima Saveza društva psihoterapeuta Srbije (SDPS), Evropske asocijacije za psihoterapiju (EAP) i Međunarodnog udruženja za analitičku psihologiju (IAAP).

Uspešno završena četvorogodišnja edukacija za analitički orijentisane psihoterapeute omogućava prohodnost ka dobijanju Nacionalnog sertifikata za psihoterapiju. Zainteresovani polaznici naše edukacije mogu konkurisati i za edukaciju u okviru ruterskog programa IAAP koji se odvija u okviru srpske razvojne IAAP grupe i vodi  zvanju analitičara, Individualnog člana IAAP (IM IAAP).

Svi redovni predavači edukacijskog programa su licencirani analitičari, individualni članovi IAAP, redovni članovi Srpskog analitičkog društva. Kao gostujući predavači će biti uključeni IAAP analitičari-supervizori iz Velike Britanije sa kojima naše Udruženje sarađuje u okviru ruterskog programa.

Prva godina edukacije počinje 17. oktobra 2020. godine.

Cena prve godine edukacije iznosi 1100 eura (u dinarskoj protivvrednosti).

Podnošenje prijave za upis u prvu godinu edukacije podrazumeva praćenje Uputstva za podnošenje prijave i uplatu troškova selekcije u iznosu od 6000 dinara.

Instrukcije o uplati ćete dobiti pošto dobijemo Vašu prijavu za edukaciju.

Molimo zainteresovane kandidate da prijavu pošalju do 1. septembra 2020. godine na  e-mail adresu: srpskoanalitickodrustvo@gmail.com

Srdačno,

Srpsko analitičko društvo