Prijava za edukaciju

PRIJAVA ZA EDUKACIJU ZA ANALITIČKI ORIJENTISANE PSIHOTERAPEUTE

Prijava treba da sadrži:

  1. Osnovne podatke o kandidatu (ime i prezime, adresu stanovanja, e-mail, telefon)
  2. Profesionalnu biografiju: naziv i vreme završetka akademskih studija, poslediplomskih studija; dosadašnjih edukacija, radno iskustvo (ustanova, pozicija i trajanje); iskustvo u psihoterapiji: lična analiza (broj sati, ime analitičara), psihoterapijski rad (modalitet, dužina trajanja). Uz biografiju potrebno je priložiti fotokopije (ili skenove) svih stečenih diploma, potvrda o satima lične analize, potvrda o kliničkom iskustvu
  3. Ličnu biografiju (5000 reči): treba da sadrži lično viđenje sopstvenog funkcionisanja, karakteristike odnosa sa značajnim drugim, motivaciju za proučavanje Jungove analitičke psihologije, dosadašnje iskustvo u psihoterapiji
  4. Potpisanu potvrdu da je kandidat pročitao Etički kodeks Srpskog analitičkog društva, da je saglasan sa njim i da će se pridržavati odredbi Etičkog kodeksa u toku edukacije i tokom svog psihoterapijskog rada (Etički kodeks i obrazac potvrde se nalaze na sajtu www.sas-srb.com)
  5. Fotokopiju (sken) uplatnice na ime troškova postupka selekcije u iznosu od 6000 din. na žiro račun 160-392602-44

 

Prijave poslati na e-mail adresu: srpskoanalitickodrustvo@gmail.com najkasnije do 01.09.2020.

Obaveštenje o terminu i načinu razgovora sa analitičarima SAS-a će biti poslato najkasnije do 10.09.2020.

NAPOMENA: Ukoliko ste sa nekim od analitičara u ličnim odnosima molimo Vas da to naznačite u prijavi za edukaciju.

PRIJAVA ZA EDUKACIJU