Single services

Statut udruženja "Srpsko analitičko društvo"

U skladu sa odredbama čl. 11 i 12 Zakona o udruženjima (»Službeni list RS«, br. 51/09), na vanrednoj sednici Skupštine održanoj dana 01. marta 2019. godine u Beogradu usvojen je izmenjeni

 

STATUT

UDRUŽENjA „SRPSKO ANALITIČKO DRUŠTVO“

 

Oblast ostvarivanja ciljeva

 

Član 1.

 

Udruženje „SRPSKO ANALITIČKO DRUŠTVO” (u daljem tekstu: Udruženje) je nevladino i neprofitno udruženje, osnovano na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva u oblasti analitičke psihologije.

 

Ciljevi udruženja

 

Član 2.

 

Ciljevi Udruženja su: proučavanje analitičke psihologije, njenog razvoja i primene u praksi; upoznavanje javnosti sa teorijom i praksom analitičke psihologije; obrazovanje zainteresovanih lica u oblasti analitičke psihologije; popularizacija analitičke psihologije.

 

Član 3.

 

Radi ostvarivanja svojih ciljeva Udruženje naročito:

1) Proučava dela K. G. Junga i drugih autora u oblasti analitičke psihologije uz kritički pristup. Prati savremeni razvoj analitičke psihologije u stranoj i domaćoj literaturi. Inicira i obavlja istraživanja u oblasti teorije, kliničke prakse i psihoterapije sa primenom pristupa analitičke psihologije;

2) Organizuje, samo ili u zajednici sa drugim organizacijama, stručne skupove, savetovanja, seminare i druge oblike edukacije u oblasti analitičke psihologije;

3) Objavljuje knjige i druge publikacije iz oblasti analitičke psihologije, u skladu sa zakonom;

4) Povezuje se sa stručnim udruženjima i institucijama koje se bave delom K. G. Junga i analitičkom psihologijom, angažujući poznate stručnjake iz ove oblasti radi pomoći u superviziji terapijskih postupaka i radi tumačenja savremenih pravaca razvoja analitičke psihologije;

5) Povezuje se sa stručnjacima izvan oblasti psihijatrije i psihologije koji se bave teorijom K. G. Junga i analitičkom psihologijom u odnosu na svoja stručna opredeljenja (filozofija, religija, fizika, matematika i dr.);

6) Organizuje stručne skupove radi prezentovanja rezultata istraživanja, teorijskih rasprava, prikaza slučajeva i dr. Skupovi mogu imati međunarodni karakter;

7) Sarađuje sa univerzitetima, školama, stručnim udruženjima i drugim organizacijama u zemlji i inostranstvu u oblasti analitičke psihologije.

 

Naziv i sedište

 

Član 4.

 

Naziv Udruženja je: „SRPSKO ANALITIČKO DRUŠTVO”

Naziv Udruženja na engleskom jeziku je: „SERBIAN ANALYTICAL SOCIETY“

Udruženje ima sedište u Beogradu.

Adresa: ul. Simina 16/10, Beograd

Udruženje svoju delatnost ostvaruje na teritoriji Republike Srbije.

 

Uslovi i način učlanjivanja i prestanka članstva

 

Član 5.

 

Uslovi učlanjivanja

 

5.1. Udruženje Srpsko analitičko društvo (u daljem tekstu SAD) prvenstveno okuplja stručnjake iz oblasti psihijatrije i psihologije koji su uspešno prošli proces selekcije definisan Statutom SAD-a (pogledati čl. 6) i prihvataju Statut i Etički kodeks Udruženja.

5.2. Za učlanjenje u SAD mogu da konkurišu i stručnjaci drugih medicinskih i humanističkih profila, ali ulazak u proces edukacije iz analitičke psihologije ili eventualna preporuka Udruženja za prijem kandidata u individualni trening za zvanje analitičara pri Međunarodnom udruženju ѕa analitičku psihologiju (International Association for Analytical Psychology www.iaap.org), u daljem tekstu IAAP, mora biti uslovljen svim uslovima definisanim Pravilnikom za edukaciju Udruženja. Sticanje članstva u Udruženju ne garantuje mogućnost ulaska u edukaciju.

5.3.  Na članstvo u SAD-u imaju pravo i sve fakultetski obrazovane osobe drugih profila i studenti završnih godina psihologije i medicine koji su pokazali jaku motivaciju za produbljivanjem znanja iz analitičke psihologije, ali isključivo kao pridruženi članovi, bez mogućnosti ulaska u proces edukacije dok ne obezbede uslove definisane Pravilnikom za edukaciju SAD-a.

 

Član 6.

 

Način učlanjivanja

 

6.1. Selekcija kandidata za članstvo:

1) Kandidat podnosi Upravnom odboru SAD-a prijavu za učlanjenje i propratnu dokumentaciju:

 

a)  za redovnog člana:

 

– diplomu najvišeg postignutog akademskog ranga;

– sertifikat relevantnog psihoterapijskog udruženja (IAAP, SDPS);

– CV;

– pisma preporuke relevantne ustanove u kojoj je kandidat zaposlen ili relevantnog mentora;

– potvrdu o broju sati lične analize (osim analitičara po kriterijumima IAAP-a).

 

b) za pridruženog člana:

 

– kopiju fakultetske diplome (ili potvrdu o pohađanju završne godine studija);

– radnu biografiju, CV;

– motivaciono pismo;

– pismo preporuke (opciono);

– potvrdu o broju sati analize (opciono).

 

2)  Upravni odbor određuje dva člana među analitičarima koji će voditi Ulazni intervju sa kandidatom.

 

3) Svaki intervjuer piše izveštaj koji dostavlja Upravnom odboru. Izveštaj treba da sadrži mišljenje i zaključak kao i eksplicitan stav o pogodnosti kandidata za prijem u SAD.

Za prijem kandidata u redovno članstvo, intervjuer dostavlja izveštaj naročito vođen sledećim kriterijumima:

– status analitičara po kriterijumima IAAP-a;

– status psihoterapeuta po kriterijumima SDPS-a ili kliničko iskustvo u trajanju od najmanje 2 godine na mestu psihijatra ili kliničkog psihologa;

– minimum 25 sati lične analize;

– psihološka zrelost (introspektivnost, refleksivnost, etičnost, kapacitet za empatiju…);

– visoka profesionalna etika.

 

 4) Ukoliko se mišljenja dva intervjuera ne poklapaju, smatra se da kandidat ne zadovoljava uslove s obzirom na to da je za članstvo neohodan konsenzus ispitivača. Upravni odbor u roku od sedam dana obaveštava kandidata da je njegova prijava odbijena.

 

5) Ukoliko oba ispitivača imaju pozitivno mišljenje o prijemu kandidata, Upravni odbor dostavlja svim članovima na uvid CV kandidata i zaključke intervjuera. Ukoliko u roku od 7 dana niko od članova Udruženja ne iznese razlog zbog kojeg bi se odbilo članstvo kandidatu, Upravni odbor obaveštava podnosioca prijave o prijemu u SAD.

 

6) Ukoliko se iznese razlog zbog kojeg bi se odbilo članstvo kandidatu, član koji je izneo razlog je dužan da podnese pismenu argumentovanu primedbu Upravnom odboru koji o tome diskutuje sa intervjuerima datog kandidata i u roku od 15 dana saopštava Skupštini odluku o prijemu kandidata.

 

7) Kandidat postaje članom SAD-a pošto potpiše Etički kodeks Udruženja i izjavu o prihvatanju Statuta Udruženja.

 

Počasni članovi Udruženja mogu postati poznati stručnjaci iz zemlje i inostranstva koji su u oblasti analitičke psihologije postigli zapažene razultate ili značajno doprineli njenom razvoju i popularizaciji. Počasni članovi se primaju na predlog Upravnog odbora, a odluku o prijemu donosi Skupština.

 

Član 7.

 

Prestanak članstva

 

7.1. Član može istupiti iz članstva davanjem pisane izjave o istupanju.

7.2. Članstvo u Udruženju može prestati zbog duže neaktivnosti člana, nepoštovanja odredaba ovog Statuta, narušavanja ugleda Udruženja od strane člana ili nepoštovanja Etičkog kodeksa Udruženja (pogledati Etički kodeks SAD-a, član 7).

7.3. Odluku o prestanku članstva donosi Skupština, na obrazloženi predlog Upravnog odbora.

7.4. Članu se mora omogućiti da se izjasni o razlozima zbog kojih je podnet predlog za donošenje odluke o prestanku njegovog članstva u Udruženju.

 

Unutrašnja organizacija

 

Član 8.

 

Organi Udruženja su Skupština, Upravni odbor, Nadzorni odbor, Etički odbor i Odbor za edukaciju. Funkciju zastupnika Udruženja vrši Predsednik Upravnog odbora, a u njegovom odsustvu, tj. sprečenosti, zamenik Predsednika Upravnog odbora.

 

Članove Udruženja čine:

 

1. Redovni članovi:

 

– Analitičari,

– Članovi koji su položili završni ispit za sticanje zvanja analitičara i čekaju promociju u analitičare i

– Kandidati za sticanje zvanja analitičara;

 

2. Pridruženi članovi:

 

– Članovi koji žele da se kandiduju za individualni trening pri IAAP;

– Članovi koji žele da se uključe u proces edukacije iz analitičke psihologije;

– Studenti završne godine psihologije ili medicine koji su zainteresovani za analitičku psihologiju;

– Fakultetski obrazovane osobe drugih profila, veoma zainteresovane da prodube znanje iz analitičke psihologije, bez mogućnosti za ulazak u proces edukacije.

 

Član 9.

 

Skupštinu Udruženja čine svi njegovi redovni članovi.

Skupština se redovno sastaje jednom godišnje.

Vanredna sednica Skupštine može se zakazati na obrazloženi predlog Upravnog odbora, kao i na inicijativu najmanje jedne trećine članova Skupštine. Inicijativa se podnosi Upravnom odboru u pisanom obliku i u njoj se moraju navesti pitanja čije se razmatranje predlaže.

Sednicu Skupštine saziva predsednik Upravnog odbora, pisanim obaveštenjem o mestu i vremenu održavanja Skupštine i predlogu dnevnog reda. Sednicom predsedava lice koje bude, javnim glasanjem, izabrano na početku sednice.

 

Skupština:

 

1) donosi plan i program rada;

2) usvaja Statut, kao i izmene i dopune Statuta;

3) usvaja druge opšte akte Udruženja;

4) bira i razrešava članove Upravnog odbora;

5) razmatra i usvaja, najmanje jednom godišnje, izveštaj Upravnog odbora;

6) razmatra i usvaja finansijski plan i izveštaj;

7) odlučuje o statusnim promenama i prestanku rada Udruženja;

8) odlučuje o udruživanju u saveze i druge asocijacije u zemlji i inostranstvu.

 

Skupština punopravno odlučuje ako je prisutna najmanje jedna polovina članova.

Skupština odlučuje većinom glasova prisutnih članova.

Za odluku o izmenama i dopunama Statuta, statusnim promenama i prestanku rada Udruženja neophodna je dvotrećinska većina glasova prisutnih članova.

 

Član 10.

 

Upravni odbor je izvršni organ Udruženja, koji se stara o sprovođenju ciljeva Udruženja koji su utvrđeni ovim Statutom.

Upravni odbor ima tri člana, koje bira i opoziva Skupština.

Mandat članova Upravnog odbora traje tri godine i mogu se ponovo birati na istu funkciju.

Upravni odbor iz reda svojih članova bira predsednika i zamenika predsednika.

 

Član 11.

 

Predsednik Upravnog odbora zastupa Udruženje u pravnom prometu i ima prava i dužnosti finansijskog nalogodavca.

Zamenik predsednika je ovlašćen da, u slučaju sprečenosti predsednika Upravnog odbora, zastupa Udruženje i potpisuje sva finansijska i novčana dokumenta u ime Udruženja.

 

Član 12.

 

Upravni odbor:

 

1) rukovodi radom Udruženja između dve sednice Skupštine i donosi odluke radi ostvarivanja ciljeva Udruženja;

2) organizuje redovno obavljanje delatnosti Udruženja;

3) poverava posebne poslove pojedinim članovima;

4) donosi finansijske odluke;

5) odlučuje o pokretanju postupka za izmene i dopune Statuta, sopstvenom inicijativom ili na predlog najmanje pet članova Udruženja i priprema predlog izmena i dopuna, koji podnosi Skupštini na usvajanje;

6) odlučuje o pokretanju postupka za naknadu štete u slučajevima iz člana 25, stav 2, Zakona o udruženjima i, po potrebi, određuje posebnog zastupnika udruženja za taj postupak;

7) odlučuje o drugim pitanjima za koja nisu, zakonom ili ovim Statutom, ovlašćeni drugi organi Udruženja.

 

Upravni odbor punovažno odlučuje ako je prisutno najmanje jedna polovina članova, odnosno, dva člana, a odluke donosi većinom glasova svih članova.

 

Član 13.

 

Nadzorni odbor kontroliše finansijsko poslovanje Udruženja i o uočenim nepravilnostima, bez odlaganja, obaveštava Upravni odbor.

Nadzorni odbor ima tri člana koje bira Skupština. Članovi Upravnog odbora ne mogu biti birani za članove Nadzornog odbora. Mandat članova Nadzornog odbora traje tri godine i mogu biti ponovo birani.

Nadzorni odbor podnosi izveštaj na svakoj sednici Skupštine.

 

Član 14.

 

Etički odbor istražuje pritužbe članova SAD-a ili njihovih klijenata i drugih lica, a u vezi sa kršenjem Etičkog kodeksa od strane članova SAD-a.

Etički odbor je stalni organ SAD-a i sastoji se od tri člana koje bira Skupština glasanjem. Članovi Upravnog odbora ne mogu biti birani za članove Etičkog odbora. Mandat članova Etičkog odbora traje tri godine i mogu biti ponovo birani.

Funkcije i rad Etičkog odbora definisani su članom 9 Etičkog kodeksa SAD-a.

 

Član 15.

 

Odbor za edukaciju predlaže Pravilnik edukacije kojim se jasno definišu obim, plan i sadržaj edukacije. Pravilnik edukacije usvaja Skupština Udruženja.

Odbor za edukaciju organizuje, obezbeđuje i nadzire sprovođenje edukacije.

Odbor ima pet članova iz redova redovnih članova i to četiri analitičara i jednog rutera.

Mandat članova Odbora za edukaciju traje četiri godine i oni mogu biti ponovo birani.

 

Prava, obaveze i odgovornost članstva

 

Član 16.

 

Svaki član Udruženja je dužan da:

 

1) aktivno doprinosi ostvarivanju ciljeva Udruženja;

2) učestvuje, u skladu sa interesovanjem i mogućnostima, u aktivnostima Udruženja;

3) plaća članarinu adekvatnu njegovom/njenom statusu u Udruženju;

4) obavlja druge poslove koje mu poveri Upravni odbor.

 

Svaki član Udruženja ima pravo da:

 

1) ravnopravno sa drugim članovima učestvuje u ostvarivanju ciljeva Udruženja;

2) bude blagovremeno i potpuno informisan o radu i aktivnostima Udruženja.

 

Samo redovni članovi Udruženja imaju pravo da:

 

1) neposredno učestvuju u odlučivanju na Skupštini, kao i preko drugih organa Udruženja;

2) biraju i budu birani u organe Udruženja.

 

Ostvarivanje javnosti rada i odnosi sa javnošću

 

Član 17.

 

Rad Udruženja je javan.

Upravni odbor se stara o redovnom obaveštavanju članstva i javnosti o radu i aktivnostima Udruženja, neposredno ili putem internih publikacija, putem saopštenja za javnost ili na drugi primereni način.

Godišnji obračuni i izveštaji o aktivnosti udruženja podnose se članovima na sednici Skupštine udruženja.

Promocija Udruženja odvija se putem oglašavanja u medijima (pisanim i svim elektronskim), održavanjem javnih predavanja, izdavanjem publikacija i dr.

Svaki redovni član udruženja može promovisati ciljeve i aktivnosti Udruženja u javnosti sa obavezom poštovanja odredbi Etičkog kodeksa i obaveštavanja Upravnog odbora.

U slučaju potrebe za javnim saopštenjima u vezi rada Udruženja, javnosti se obraća predsednik Udruženja (ili neko koga on ovlasti) u dogovoru sa članovima odgovarajućih odbora Udruženja. O ovim saopštenjima se obaveštava Skupština Udruženja.

Redovno članstvo u Udruženju se može koristiti kao referenca za individualne profesionalne angažmane (npr. reklamiranje privatne prakse članova Udruženja) pod uslovima određenim u Etičkom kodeksu Udruženja (članovi 2.5. i 2.6.).

         Upravni odbor obaveštava Skupštinu udruženja o slici Udruženja u javnosti na osnovu informacija o promociji Udruženja i njegovih članova.

 

Član 18.

 

Radi ostvarenja svojih ciljeva Udruženje uspostavlja kontakte i sarađuje sa drugim udruženjima i organizacijama u zemlji i inostranstvu.

Udruženje može pristupiti međunarodnim udruženjima u oblasti analitičke psihologije, o čemu odluku donosi Skupština.

Način sticanja sredstava za ostvarivanje ciljeva i raspolaganje sredstvima.

 

Član 19.

 

Udruženje pribavlja sredstva od članarine, dobrovoljnih priloga, donacija i poklona, finansijskih subvencija i na drugi zakonom dozvoljen način.

Udruženje može pribavljati sredstva i od kotizacije za seminare, edukativnih radionica i drugih oblika obrazovanja u oblasti analitičke psihologije.

 

Član 20.

 

Udruženje pribavlja sredstva i obavljajući privrednu delatnost: 8559 – Ostalo obrazovanje.

Udruženje može početi sa neposrednim obavljanjem ove delatnosti tek nakon izvršenog upisa u Registar privrednih subjekata.

Dobit ostvarena na način iz stava 1 ovog člana može se koristiti isključivo za ostvarivanje ciljeva Udruženja, uključujući i troškove redovnog rada Udruženja.

 

Prestanak rada Udruženja

 

Član 21.

 

Udruženje prestaje sa radom odlukom Skupštine, kada prestanu uslovi za ostvarivanje ciljeva Udruženja, kao i u drugim slučajevima predviđenim zakonom.

Postupanje sa imovinom Udruženja u slučaju prestanka rada Udruženja.

 

Član 22.

 

U slučaju prestanka rada, imovina Udruženja preneće se na domaće nedobitno pravno lice koje je osnovano radi ostvarivanja istih ili sličnih ciljeva, odnosno Skupština će odlukom o prestanku odrediti kome se imovina prenosi u skladu sa Zakonom.

 

Izgled i sadržina pečata

 

Član 23.

 

Udruženje ima pečat okruglog oblika, duž čijeg oboda je iscrtana zmija. Na gornjoj polovini je ispisano: SRPSKO ANALITIČKO DRUŠTVO, BEOGRAD. Na donjoj polovini je ispisan naziv Udruženja na engleskom jeziku: SERBIAN ANALYTICAL SOCIETY. U sredini pečata se nalazi stilizovani akronim naziva Udruženja na engleskom jeziku: SAS.

 

Član 24.

 

Na sva pitanja koja nisu regulisana ovim Statutom neposredno će se primenjivati odredbe Zakona o udruženjima.

 

Član 25.

 

Ovaj Statut stupa na snagu od dana njegovog usvajanja na vanrednoj sednici Skupštine Udruženja.

Statut i Etički kodeks Udruženja su dostupni javnosti na veb-strani Udruženja www.sas.bak.rs.

 

Dana 01. 03. 2019. Skupštinu Srpskog analitičkog društva čine:

 

1. Bojana Stamenković Rudić

2. Marijana Popović

3. Jelena Sladojević Matić

4. Snežana Manojlović

5. Elisabetta Iberni

6. Marko Vuković

7. Georgije Vuletić

8. Nadežda Janaćković

9. Ivana Radovanović Novaković

10. Zorana Filipović

11. Branislava Piper

12. Ljubica Zamurović Dunđerović

13. Jelena Lukić

14. Ana Jelić

15. Tamara Bradić

16. Marija Tucović

 

Predsedavajući vanredne sednice Skupštine Udruženja

Ivana Radovanović  Novaković